Caută
Close this search box.

Anunț achiziție directă proiect POSDRU/176/3.1/S/150524

ciocan_UEAGENȚIA ADVENTISTĂ PENTRU DEZVOLTARE, REFACERE ȘI AJUTOR – ADRA ROMÂNIA, cu sediul în București, Bd Pache Protopopescu nr 85 Sector 2, CIF 14355291, reprezentată prin Domnul Georgescu Robert Marius în calitate de Director Executiv în calitate de Beneficiar în proiectul „Step-by-step in business – Antreprenoriat pentru tinerii din regiunile Sud-Vest Oltenia si București-Ilfov” finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 3: ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.1: ,,Promovarea culturii antreprenoriale”, anunță demararea procedurii de achiziție a serviciilor de audit de proiect.

Informații despre contract:

Obiectul contractului : servicii de audit financiar de proiect necesare în scopul implementării contractului constând în activitățile detaliate în referatul de necesitate – anexa nr. 1 – cod CPV 79212100-4

Durata contractului: până la data de 05.12.2015

Modalitatea de prestare : se vor presta servicii de audit financiar conform Ghidului Solicitantului Condiții Generale.

Locația de prestare a serviciilor : la sediul Beneficiarului sau în orice altă locație care va fi indicată de către Beneficiar, conform necesitaților din proiect.

Buget maxim : valoarea totală a contractului este de 6000 lei (fără TVA).

Livrabile : se vor întocmi rapoarte de audit conform Graficului Cererilor de Rambursare.

Cerințe de calificare pentru ofertanți:

Pot depune oferte numai persoanele autorizate să desfășoare activități înregistrate la Camera Auditorilor Financiari .

Vor fi analizate numai ofertele depuse de persoane interesate care vor îndeplini următoarele cerințe:

  1. Sunt autorizați să desfășoare activități de audit pentru proiecte finanțate din fonduri nerambursabile.
  2. Ofertanții trebuie să dețină experiență profesională de minim 5 ani în auditarea fondurilor europene.
  3. Nu se încadrează în una din situațiile de conflict de interese prevăzute de art. 14 din OUG nr. 66/2011 – se va depune declarația de neîncadrare în situațiile prevăzute de art. 14 (formular 3). În vederea evitării conflictului de interese se menționează persoanele cu atribuții de decizie în cadrul AGENȚIA ADVENTISTĂ PENTRU DEZVOLTARE, REFACERE ȘI AJUTOR – ADRA ROMÂNIA: Marius Robert Georgescu, Monica Brinceanu.

Alte informații:

  1. Proiectul se implementează în regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov și prevede înființarea a cel puțin 2 forme de activitate independente în următoarele unități administrativ-teritoriale: Ilfov, Dolj, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Olt si Municipiul București.
  2. Prețul contractului este prețul maxim care va fi plătit de către Beneficiar, indiferent de activitățile care se vor presta, volumul de muncă sau numărul de ore lucrate,
  3. Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul imediat sau de a solicita sistarea serviciilor, în cazul în care se constată că activitățile nu sunt prestate la nivelul de calitate asumat sau nu mai corespund nevoilor proiectului.
  4. De asemenea, Beneficiarul își rezervă dreptul de a decide unilateral suspendarea contractului în cazul în care se constată că serviciile nu mai corespund nevoilor proiectului și nu se mai justifică raportat la necesitățile din proiect,
  5. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
  6. Factor de evaluare : oferta financiară – 20%, oferta tehnică – 80%
  7. Se va depune oferta financiara conform formularului nr. 4

Persoanele interesate sunt invitate să transmită oferta tehnică și financiară până luni 28.09.2015, ora 18.00 – pe adresa de email: secretariat@adra.ro sau la sediul Beneficiarului din București, Bd Pache Protopopescu nr 85 Sector 2, între orele 09.00 – 17.00 (L-V).

ADRA România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe articole

Privacy Policy Settings

Translate